‚‚You can leave the past to yesterday...‘‘

HEATHER

Tam, kde mnozí v kličkované mezi hudebními žánry a emocemi končí, začíná pouť Heather. Její cestu lemují příkré rockové riffy a nesmlouvavé harmonie, které však mnohdy jako mávnutím kouzelného proutku ustupují křehkým emotivním vyjádřením. Melodicky pestrou sbírku pocitů a nálad navíc posluchači nacházejí pečlivě převázanou naléhavě sdělujícími etnickými symboly, které je zavedou daleko za hranice hudební uniformity a všednosti. Samotné texty, jakkoliv podmanivé, jsou v podstatě „jen“ nápovědou na cestě za vyluštěním tajenky v poselství, které vám Heather nezaměnitelně zřetelným hlasem sděluje.

„Schovám své oči za černý pruh. Je pro mě brněním a ochranou před okolní realitou. Tam za ním jsem ukrytá a nepolapitelná pro všechnu špatnost světa. Žiju jako Heather. Myslím jako Heather. Sním jako Heather. Jsem Heather!“

HEATHER

Where many end in a loop between musical genres and emotions, Heather’s journey begins. Her path is lined with stark rock riffs and unrelenting harmonies, but these often give way to fragile emotional expressions as if by magic. What’s more, listeners will find a melodically varied collection of feelings and moods carefully bound with insistently communicative ethnic symbols that take them far beyond the boundaries of musical uniformity and ordinariness. The lyrics themselves, as compelling as they are, are essentially “just” clues on the way to deciphering the mystery in the message Heather’s unmistakably distinct voice conveys.

“I’ll hide my eyes behind a black stripe. It is my armour and protection from the reality around me. There, behind it, I am hidden and elusive to all the world’s wickedness. I live like Heather. I think like Heather. I dream like Heather. I am Heather!”

NOVÝ KLIP

WHO IS THAT